Breaking News
Home / ข่าวทั่วโลก / ลงตอนบนเย็นลง 2-4 องศาใต้ฝนฟ้าคะนองร้อยละ 60 – เดลีนีวส์

ลงตอนบนเย็นลง 2-4 องศาใต้ฝนฟ้าคะนองร้อยละ 60 – เดลีนีวส์  1. ลงตอนบนเย็นลง 2-4 องศา 'ใต้' มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 60 เดลีนีวส์
  2. กรมอุตุฯ เตือนฝนใต้ตอนที่ 196 196 196 196 196 196 196
  3. ภาคเหนือ – อีสาน 13 พฤศจิกายนอาร์วายที 9
  4. เตือน 13-15 ยลงฝนตกลง 3-5 องศาเดลนีส์
  5. ในเรื่องราวทั้งหมด Google News

Source link