Breaking News
Home / ธุรกิจ / บลจ. ธนชาตชี้ดอกเบี้ยลดกองทุนอสังหาฯ น่าสนใจโชว์จ่ายปันผล 3 กอง

บลจ. ธนชาตชี้ดอกเบี้ยลดกองทุนอสังหาฯ น่าสนใจโชว์จ่ายปันผล 3 กองสำหรับอสังหาริมทรัพย์ในไทยเชื่อว่าจะได้รับอานิสงส์จากนโยบายของรัฐบาลที่ให้ความสำคัญกับการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานมีทั้งที่ลงทุนไปแล้วและยังมีแผนลงทุนต่อเนื่องในโครงการเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (อีอีซี ) อีกด้วยนอกจากนี้ยังเชื่อว่าโอกาสในการปรับขึ้นค่าเช่าของสำนักงานต่างๆก็ยังมีอยู่มากเช่นกันทำให้กองทุนอสังหาริมทรัพย์ไทยมีความน่าสนใ มาก

-Property Property Property Property คุณสมบัติ Property Property Property คุณสมบัติ Property Property Property คุณสมบัติ Property Property Property (T-PropertyRMF) รา ̵

1; T-PropInfraFlex T ลต )))) T T T T T T T T T T T ฉันฉันฉันฉันฉันฉันฉันฉันฉันฉันฉันฉันฉันฉันฉันฉันฉันฉันฉันฉันฉันฉันฉันฉันฉันฉันฉันฉัน มิมิมิ 2562 อสังหาริมทรัพย์ T-Property M ผลงาน. 3 18.3% -T-PropertyRMF .02 ผลงานได้ 19.02% กองทุน T-PropInfraFlex .9 .9 งานได้ 16.92% และ T-AsianProp รับงาน 11.58% %, 12.69%, 10.35% ตามลำดับ)

จชาตเตรียม 61 61 61 61 61 61 61 61 61 61 61 61 61 61 61 61 61 61 61 61 61 61 61 61 2562 จ่าย 0.25 บาทต่อไปจ่ายที่ที่ 26 นี้เงินกองทุน)))))) 5 5 5 5 5 5 1.25 บาท / บาท

อสังหาริมทรัพย์ T-Property สำหรับผลการดำเนินการ 3 เดือนก่อนวันที่ 1 มี.ค. 2562 25 0.125 25 25 25 กองทุน (กองทุน. 58. 58) FIPS ครั้ง 17 เงิน 25 1.925 บาท / หน่วย

– T-PropInfraFlex 12 12 12 0.1125 หน่วยงานที่แจ้ง 36 กองทุน (ค.) 59) ฟังก์ชั่น. 9 .9 .9 .9 .9 .9) .9 .9 .9 .9 .9 .9 .9 .9 (9


Source link