Breaking News
Home / สุขภาพ / ชุดสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ 29 ตุลาคมของทุกปีเป็น "วันอัมพาตโลก" – ข่าวเชียงใหม่

ชุดสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ 29 ตุลาคมของทุกปีเป็น "วันอัมพาตโลก" – ข่าวเชียงใหม่
สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่กำหนดวันที่ 29 ตุลาคมทุกปีเพื่อเป็น "วันอัมพาตโลก" ข่าวเชียงใหม่
Source link