Breaking News
Home / สุขภาพ / คณะแพทยศาสตร์สหราชอาณาจักรประกาศเรื่อง "Anis as หัด" โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อลดเด็กเส้นเขตแดนจากการตายของโรคหัด

คณะแพทยศาสตร์สหราชอาณาจักรประกาศเรื่อง "Anis as หัด" โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อลดเด็กเส้นเขตแดนจากการตายของโรคหัดราศีเมษเป็นหัด – 6 พฤศจิกายนที่เวทีสุขภาพ โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์อำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาคณะแพทยศาสตร์จัดพิมพ์หนังสือ Anis is a หัด เพื่อมีส่วนร่วมในการรณรงค์สร้างความรู้และความเข้าใจและป้องกันการแพร่กระจายของโรคหัด ดร. บุญแสงบุญอำนวย, ผู้อำนวยการศูนย์สุขภาพที่ 12 เป็น MD ของ MD นักเรียนที่สนใจเข้าร่วมมากกว่า 100 คน


ดร. บุญแสงเปิดเผยว่าโรคหัดในพื้นที่ชายแดนภาคใต้แสดงให้เห็นว่าสาเหตุหลักคือเด็กได้รับการฉีดวัคซีนอย่างเต็มที่และไม่ครอบคลุมเด็กประมาณร้อยละ 60 ในพื้นที่ ผู้ที่ยังมีเด็ก 1 ใน 3 ที่ไม่ได้รับการฉีดวัคซีนเป็นปัญหาสำคัญที่ทำให้เกิดการแพร่ระบาดของโรคหัด Anis Anan เป็นเรื่องราวของโรคหัดดังนั้นจึงถูกสร้างขึ้นตามบริบทของจังหวัดชายแดนภาคใต้ สามารถสังเกตได้จากชื่อของตัวละครเรื่องนี้ยังรวบรวมความเป็นจริงทางวัฒนธรรม และความเชื่อในวัคซีนที่ไม่ใช่ฮาลาลโดยผู้ปกครองที่ปฏิเสธที่จะพาเด็กไปฉีดวัคซีนผลลัพธ์ที่ได้คือสถิติที่สูงเกี่ยวกับความเจ็บป่วยและการเสียชีวิตจะเป็นสื่อกลางในการสร้างความรู้ให้กับผู้ปกครองและเด็ก ๆ จะทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม

สำหรับเรื่อง "Anis เรียนรู้" ผลงานของนักศึกษาแพทย์คนที่ 4 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตหาดใหญ่เพื่อเผยแพร่และให้ความรู้เรื่องวัคซีนหัดโดยใช้หนังสือนิทานเพื่อทำความเข้าใจกับอันตรายและป้องกันโรคหัดเนื่องจากประเทศไทยพบผู้ป่วยโรคหัดมาอย่างต่อเนื่อง 61 ปี ผู้ป่วย 4,372 รายเสียชีวิต 23 รายเสียชีวิต 62 รายพบผู้ป่วย 2,926 รายพบผู้ป่วย 18 รายพบว่า 84% ไม่เคยได้รับวัคซีนป้องกันโรคหัด เด็กแรกอายุต่ำกว่า 5 ปีใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้และ 4 อำเภอในจังหวัดสงขลามีความเสี่ยงต่อการถูกสังหารหมู่ เพราะไม่ได้รับวัคซีนทุกชนิดมีความเชื่อทางศาสนาวัคซีนฮาลาลและปัญหาสุขภาพแม่และเด็ก

matichon


Source link