Breaking News
Home / ข่าวทั่วโลก / การผลิตอาหารของเกาหลีเหนือปีนี้ต่ำที่สุดในรอบ 5 ปี – ข่าวรายวัน

การผลิตอาหารของเกาหลีเหนือปีนี้ต่ำที่สุดในรอบ 5 ปี – ข่าวรายวัน
การผลิตอาหารของเกาหลีเหนือในปีนี้มีความหมายอย่างน้อย 5 ปี ข่าวประจำวัน

สหประชาชาติคาดการณ์ว่าการผลิตธัญพืชของเกาหลีเหนือในปีนี้จะต่ำที่สุดนับตั้งแต่ปี 2014 เนื่องจากปัญหาภัยแล้งอันเนื่องมาจากวิกฤตการณ์โลก ร้อน


Source link